Volební konference JmŠS v pondělí 17. ledna

Volební Konference JmŠS proběhne v pondělí 17.1.2005 v Boby Centru v Brně od 17,00 hodin. Bližší informace lze nalézt v následujícím „novoročním“ dopise předsedům šachových oddílů a v přiloženém zápise z poslední schůze VV JmŠS.

Vážení šachoví přátelé,
dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci v právě končícím roce 2004 a popřál Vám mnoho šachových, pracovních i osobních úspěchů v roce 2005.

Oddíly jsou základem šachového hnutí a jejich předsedové a činovníci těmi, kteří rozhodují o současnosti i budoucnosti organizovaného šachu u nás. Proto je mým největším šachovým novoročním přáním, aby se Vaší práci, která je téměř neviditelná, ale nikdy nekončí, dostalo neformálního ocenění a uznání od Vašich oddílových kolegů a alespoň maličkého pochopení od Vašich rodinných příslušníků. Pokud je toto přání utopií, přijměte alespoň poděkování ode mne.

Jihomoravský šachový svaz si založily šachové oddíly z jihu Moravy nikoliv proto, aby jim vládl, vybíral příspěvky a uděloval pokuty, ale zejména proto, aby pro ně vytvořil strukturu soutěží dospělých i mládeže, která bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám a zajistil legislativně, informačně a organizačně prostředí, které je bude stimulovat k pokračování a rozvoji všech šachových činností. A to jak činností hlavních (tj. soutěžních – zmiňme zde např. nezadržitelné směřování Lokomotivy Brno do extraligy, stále rostoucí šachový festival ve Znojmě nebo založení tréninkového centra mládeže pod vedenim velmistra Tomáše Poláka) tak i těch souvisejících (za všechny třeba otevírání šachových kaváren v Brně, distribuce a servis špičkové šachové digitální techniky DGT v Prušánkách nebo publicistická a dopisovatelská činnost uznávaného šachového historika Jana Kalendovského).

Zejména ti, kteří jsou na oddílové úrovni nejaktivnější, by měli mít největší zájem na dobrém fungování krajského šachového svazu. V pondělí 17. ledna 2005 proběhne od 17,00 hodin v brněnském Boby Centru volební konference Jihomoravského šachového svazu, která zvolí nové vedení na další tříleté období. VV JmŠS vyzývá všechny oddíly a okresní svazy, aby navrhly kandidáty do Výkonného výboru a Revizní komise. Kontakty s rozhodujícími osobami z vedení svazu, informace z první ruky a možnost rozhodování o dalším vývoji JmŠS jsou hlavní odměnou za vynaložený čas a síly. Právo účasti na Konferenci s hlasem rozhodujícím mají 3 delegáti z každého okresního šachového svazu (jejich jména by měla být nahlašena do 10.1.2005, aby stihli předem obdržet a prostudovat materiály ke Konferenci), hosté jsou srdečně zváni.

Do 31.12.2004 by měly být odeslány přihlášky do konkurzů na krajské soutěže v roce 2005 (přebor JmŠS klasický, v rapid šachu a bleskovém šachu, přebor v rapid šachu do 18 a 20 let a Jihomoravský pohár pětičlenných družstev). Výsledky budou oznámeny na konferenci JmŠS 17.1.2005. Všechny tyto soutěže si získaly svou prestiž. VV JmŠS vyzývá pořadatele k zaslání přihlášek do konkurzů a zve všechny hráče k účasti. Zejména Pohár pětičlenných družstev je soutěží koncipovanou jako setkání všech jihomoravských oddílů, tedy i těch menších, se kterými se kromě mistrovských soutěží družstev prakticky nesetkáváme. Pročtěte si pozorně propozice a přijměte pozvání k účasti.

Přes překotný rozvoj internetu zůstává nejlepší propagací šachového hnutí zpravodajství ve sdělovacích prostředcích. Psát, psát a zase psát, to je nejosvědčenější metoda k tomu, aby sportovní redaktoři místních, okresních a regionálních novin alepoň občas nějaké články o šachu zveřejnili. Kdo se nechá odradit po prvním nebo druhém neúspěchu velmi chybuje. Když se podaří prosadit pravidelné zpravodajství nebo samostatnou rubriku, je vyhráno. Ale taky ne navždy. Jedna taková rubrika v nejčtenějším deníku (Mladá Fronta) Dnes v posledních týdnech vážně onemocněla a možná úplně umírá. Pravidelná čtvrteční hlídka Jana Kalendovského v regionální příloze byla podstatně krácena nebo nevyšla vůbec. Pánem v novinách by však měl být čtenář. Pokud tyto informace chceme, napišme, zamailujme, zavolejme do brněnské regionální redakce a žádejme vysvětlení, proč byla rubrika nejfundovanějšího brněnského šachového publicisty a historika takto omezena. Pokud se neozveme my, nikdo jiný to za nás neudělá.

Vážení přátelé,
neváhejte, navštivte a přidejte si do svých oblíbených položek internetové stránky Jihomoravského šachového svazu http://www.jmss.chess.cz/, kde naleznete aktuální i archívní informace o šachovém dění na jižní Moravě. Nejnověji např. zápis z poslední schůze VV JmŠS (zájemci o práci ve VV JmŠS tam nejlépe zjistí, co asi práce ve výboru obnáší) a texty vyhlášených konkurzů na pořadatele soutěží v roce 2005. Nezajímavá nebude ani tabulka průběžného pořadí Krajského přeboru v rapid šachu mládeže po dvou turnajích (Brankovice, Břeclav). Pokud občas zabrousíte do rubriky archív a naučíte se vyhledávat informace podle sekcí nebo klíčových slov, zjistíte, že zde lze nalézt prakticky všechno od výsledků soutěží přes zápisy z jednání orgánů JmŠS a přehledy hospodaření až po tabulku variabilních symbolů a formuláře partiářů a zápisů o utkání.

Přeji ještě jednou veselý Silvestr, optimistický Nový rok a hodně velkorysých plánů a splněných přání v roce 2005.
David Ciprys
Jihomoravský šachový svaz

Jihomoravský šachový svaz

Zámečnická 2, 601 73 Brno

Zápis ze schůze VV JmŠS č. 2/2004

konané v Brně dne 29.11.2004

Přítomni: Buchníček Petr, Ciprys David, Hurta Miroslav, Látal Jiří, Gorčák Jan

Nepřítomni: Trávníček Petr

Hosté: Kubíček Pavel, Šimbera Jiří

Schůzi zahájil D. Ciprys v 17,45.

Program:

 1. Zápis ze schůze č.1-2004 VV JmŠS, kontrola úkolů (Ciprys, Látal)
 2. Schválení programu schůze
 3. Aktuální stav registrace oddílů, příjmy z členských příspěvků (Ciprys)
 4. Zhodnocení nově zahájeného ročníku soutěží družstev 2004/2005 z pohledu vedoucích soutěží a předsedy STK, schválení odměn vedoucím soutěží (vedoucí soutěží, Buchníček)
 5. Zhodnocení mistrovských soutěží JmŠS v roce 2004, účelnost vynaložených prostředků, stanovení struktury soutěží a dotací pro rok 2005, schválení konkurzů na pořadatele (Buchníček, všichni)
 6. Zpráva ze školení rozhodčích 3. třídy (Buchníček, Ciprys)
 7. Zpráva ze školení trenérů 3. a 4. třídy (Hurta)
 8. Plán školení trenérů a rozhodčích na rok 2005 (Hurta, Ciprys)
 9. Čerpání rozpočtu JmŠS, diskuse o použití rezervy pro rok 2004, základní rámec rozpočtu pro rok 2005 (Ciprys, všichni)
 10. Zhodnocení stavu webu JmŠS, schválení odměny webmasterovi (všichni)
 11. Zhodnocení dosavadní činnosti VV JmŠS, schválení paušálu členům VV (všichni)
 12. Termín, místo a způsob svolání volební Konference JmŠS 2005 (všichni)
 13. Způsob navržení kandidátů do VV JmŠS, volební řád (všichni)
 14. Informace z komisí (předsedové)
 15. Různé – informace z ŠSČR (Konference ŠSČR, ročenka), okresů apod.

Usnesení:

U-01-2/2004VV JmŠS schvaluje zápis ze schůze VV JmŠS č.1/2004. Kontrola plnění usnesení:

U-06-3/2002 Paušál členů VV JmŠS – usnesení trvá. Z roku 2003 do roku 2004 byl převeden paušál 600Kč pro místopředsedu JmŠS. Bude dořešeno souhrnnou platbou za rok 2004. Z: Ciprys, T: 31.12.2004

U-16-2/2003 Dotace mládežnickým oddílům dle Tabulky úspěšnosti mládeže – usnesení splněno. VV JmŠS rozhodl, že zbylým 4 oddílům, které přes opakované urgence nepotvrdily čísla účtů, nebude dotace zaslána.

U-07-1/2004 Školení rozhodčích – usnesení splněno. Viz bod U-08-2/2004.

U-08-1/2004 Návrhy na úpravy herního systému soutěží družstev – usnesení trvá. Materiál pro Konferenci JmŠS zpracuje předseda JmŠS po konzultaci s předsedou STK. Z: Ciprys, T: 31.12.2004

U-09-1/2004 Vyplacení odměn vedoucím soutěží za 1. pololetí 2004 – usnesení splněno, odměny zaslány do 2.7.2004.

U-11-1/2004 Rozeslání rozpisu soutěží družstev JmŠS ročníku 2004/2005 – usnesení splněno, Rozpis zveřejněn na internetových stránkách JmŠS, rozeslán všem oddílům mailem 7.6.2004 a všem účastníkům těchto soutěží poštou 15.6.2004.
U-02-2/2004VV JmŠS schvaluje program schůze VV JmŠS č.2/2004.
U-03-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávu o stavu registrace členské základny. Celkový počet registrovaných hráčů bude v letošním roce poměrně přesně kopírovat stav loňský, pravděpodobně bude o něco vyšší. Počet aktivních hráčů k 15.11.2004 je 1721, počet oddílů 76. Dle informace ze sekretariátu ŠSČR měl hospodář ŠSČR vypsat pokuty oddílům s pozdní registrací, ale pro jeho dlouhodobé onemocnění se tak nestalo. Zda se tak stane v budoucnu není jasné.
U-04-2/2004VV JmŚS vzal na vědomí, že dle zdrojů ČSTV poklesl počet šachistů hlášený tělovýchovnými jednotami sdruženými v ČSTV z 1528 k 31.12.2002 na 1495 k 31.12.2003. VV JmŠS vyzývá všechny předsedy šachových oddílů sdružených v ČSTV, aby ve svých tělovýchovných jednotách osobně zkontrolovali, zda jsou všichni členové jejich šachového oddílu uvedeni v hlášení, které pravidelně na konci roku předkládají tělovýchovné jednoty příslušným regionálním (okresním) sdružením ČSTV. Počty členů hlášené tělovýchovnými jednotami jsou stejně důležité jako počty členů zjištěné po linii šachového svazu. Tato výzva bude zaslána na mailové adresy oddílů. Z: Ciprys, T: 15.12.2004
U-05-2/2004VV JmŠS konstatoval, že zdaleka ne všechny oddíly příp. šachové kroužky sdružené v JmŠS jsou zaregistrovány pod střešní organizací (ČSTV, Sokol, Orel apod.). VV JmŠS vyzývá tyto oddíly, aby zvážily registraci v ČSTV. ČSTV je jediná střešní organizace, která poskytuje finanční prostředky šachovému svazu (celkově až několik milionů Kč ročně). Registrace je snadná a nevyplývají z ní žádné finanční povinnosti (členské příspěvky apod.). Naopak může být za určitých okolností zdrojem menších příjmů (např. přístup ke grantům z programu Sport pro všechny, někdy i přímé finanční prostředky na mládež apod.). S registrací všem rádi poradí na příslušných regionálních sdruženích ČSTV, obrátit se je možno i na členy VV JmŠS (Hurta, Ciprys). Tato výzva bude zaslána na mailové adresy oddílů. Z: Ciprys, T: 15.12.2004
U-06-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávy vedoucích soutěží družstev a předsedy STK o nově zahájeném ročníku soutěží družstev 2004/2005. Nevyskytly se žádné zásadní nedostatky, nepotvrdily se obavy, že rozšířené krajské soutěže nebudou naplněny. Nepřihlásila se družstva ŠOTP Habrovany a TJ Znojmo C. Nahrazena byla družstvy Sokol Dubňany a MKS Vyškov B. V soutěžích se prozatím vyskytl jediný výsledek 4:4 při 8 remízách, který však byl vysvětlen objektivními potížemi s hrací místností. Zprávy ze soutěží jsou pravidelně v neděli večer zveřejňovány na internetových stránkách JmŠS včetně datových souborů RSD. V KP I. je zpracováván partiový bulletin, který je na stránky umísťován do týdne po sehrání kola. V příští sezóně je velmi pravděpodobný zápočet KP I. na FIDE ELO. VV JmŠS schválil vyplacení odměn vedoucím soutěží za 2. pololetí 2004. Z: Ciprys, T: 31.12.2004
U-07-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávu STK o úspěšném průběhu krajského přeboru v klasickém šachu, jehož pořadatelem byl ŠK Duras BVK Brno. STK navrhla pro rok 2005 stejnou strukturu soutěží a stejnou výši dotací z rozpočtu JmŠS jako v roce 2004. Navíc byl vypsán i konkurz na krajský přebor v rapid šachu v kategoriích H,D 18 a H,D 20, který byl v roce 2004 přímo přidělen tradičnímu turnaji středoškoláků Primus v Bučovicích. Diskutovala se možnost hrát krajský přebor v rapid šachu dospělých jako seriál turnajů (Grand Prix). Podobný návrh se diskutoval i na úrovni celorepublikové. V obou případech se ukázala nutnost dořešit technické detaily (výběr turnajů, hodnocení výsledků, závěrečné vyhlášení výsledků) i způsob financování seriálu. Diskuse bude probíhat permanentně s tím, že zavést podobný model lze nejdříve od roku 2006. Vypsané konkurzy budou umístěny na internetových stránkách JmŠS. Uzávěrka přihlášek je 31.12.2004, výsledky by měly být vyhlášeny na Konferenci JmŠS 17.1.2005. Z: Buchníček, T: 30.11.2004.
U-08-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávu o školení rozhodčích. Školení rozhodčích 2. třídy muselo být zrušeno pro malý počet přihlášek. Školení rozhodčích 3. třídy proběhlo 28.9.2004 v prostorách šachové kavárny Boby Centra. Celkem se školení zúčastnilo 47 uchazečů, 43 jich uspělo v závěrečném písemném testu. Hlavním lektorem školení (Pravidla, Soutěžní řád) byl Petr Buchníček, lektorem pro Klasifikační řád a navazující problematiku Miroslav Hurta. Praktické ukázky modelových situací, které museli účastníci na místě vyřešit, zajistil David Ciprys. VV JmŠS konstatoval, že jeho cílem je zajistit i v budoucnu co nejkvalitnější průběh školení rozhodčích s poměrně náročnými požadavky na uchazeče, aby se prestiž rozhodcovské kvalifikace podstatně zvýšila. VV JmŠS konstatoval, že stále nebyl zaslán úspěšným uchazečům dekret o udělení kvalifikace. Z: Ciprys, T: 31.12.2004
U-09-2/2004VV JmŠS rozhodl vypsat v roce 2004 školení rozhodčích 2. třídy (jaro) a 3. třídy (podzim). Předběžný termín prvního školení (2,5 dne) 23.4.2005 a jeden další víkendový termín, předběžný termín druhého školení (1 den) je 28.9.2005. Termíny budou upřesněny na Konferenci JmŠS 17.1.2005. Z: Ciprys, T: 17.1.2005
U-10-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávu předsedy Komise mládeže o školení trenérů 4. třídy a o závěrečných zkouškách školení trenérů 3. třídy. VV JmŠS souhlasí s úhradou nákladů za zkoušky obou školení. V roce 2005 proběhne školení trenérů pouze v případě, že se objeví poptávka ze strany oddílů. Zatím VV JmŠS žádné požadavky neobdržel.
U-11-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávu o hospodaření. Z ní je zřejmé, že hospodaření letošního roku dopadne opět příznivě. Skutečná ztráta hospodaření byla v roce 2003 cca 11,000Kč v roce 2004 hospodaří JmŠS s přebytkem. Zůstatek na účtu k 31.12.2004 lze očekávat na úrovni 100,000Kč. V roce 2005 je však třeba počítat s propadem příjmů o cca 20,000Kč z důvodu snížení členských příspěvků mládeže. Rozpočet pro rok 2005 bude sestaven obdobně jako v roce 2004 a rozeslán účastníkům Konference JmŠS. Z: Ciprys, T: 31.12.2004
U-12-2/2004VV JmŠS schválil Tabulku úspěšnosti mládeže JmŠS v sezóně 2003/2004. VV JmŠS vyslovuje uznání všem oddílům, které bodovaly v Tabulce úspěšnosti, zejména pak třem nejúspěšnějším oddílům JmŠS Lokomotivě Brno, ŠK ZŠ Brankovice a TJ Tatran Poštorná, které se stabilně prosazují i na republikové úrovni. „Skokanem roku“ se stal oddíl ŠK Hustopeče (4. místo), který startoval v letošním roce na MČR mladších i starších žáků. VV JmŠS schvaluje v souladu s rozpočtem na rok 2004 dotaci úspěšným oddílům ve výši 60Kč za bod. Celková výše dotací činí 29,400Kč. Dotace budou zaslány na účty oddílů do konce roku 2004. Z: Ciprys, T: 31.12.2004
U-13-2/2004Předseda JmŠS krátce zhodnotil práci VV JmŠS za uplynulé tříleté volební období. Konstatoval, že JmŠS v tomto období vybudoval soustavu krajských soutěží družstev i jednotlivců, dospělých i mládeže tak, aby ve všech šachových disciplínách a všech kategoriích měli hráči JmŠS možnost postupu do vyšších soutěží (ne ve všech krajích tomu tak je). Úsporné hospodaření umožnilo nevybírat od oddílů žádné krajské příspěvky a přitom zachovat v rezervě podstatnou část finanční hotovosti, která byla krajům přidělena jako likvidační zůstatek bývalého MŠS. Zpravodajství na internetových stránkách JmŠS patří spolu s kraji Hradeckým, Jihočeským a Pardubickým k těm nejaktuálnějším a nejčtenějším. Počtem hráčů je náš kraj na druhém místě v ČR (za krajem Moravskoslezským), počtem oddílů je na místě prvním. Nabídka školení rozhodčích i trenérů a účast na nich silně převyšuje celostátní průměr. Za ostatními velkými kraji pokulháváme ve špičkovém výkonnostním šachu. Předpokládaný postup Lokomotivy Brno do extraligy tuto situaci zlepší, ale situace ostatních jihomoravských klubů v 1. a 2. lize není příliš povzbudivá. Moc se nám v posledních letech nedaří ani na poli mládeže, čehož důkazem byly např. výsledky našich hráčů na posledním mistrovství Moravy a Slezska. Chybějí výrazné trenérské individuality, které by dokázaly pracovat s dětmi, když už ne tak jako ve Frýdku-Místku, tak alespoň jako ve Zlíně, Starém Městě nebo třeba v malých Boršicích. Nabídka skutečně velkorysých a špičkově obsazených turnajů (jako byl např. předloňský bleskový turnaj v Boskovicích) také poněkud pokulhává. Zlepšovat by se jistě dala i vzájemná komunikace, informovanost o grantových příležitostech, dalo by se diskutovat o kvalitě hracích místností – příležitostí pro nový výkonný výbor je celá řada. Předseda VV JmŠS poděkoval stávajícím členům za jejich dosavadní činnost a vyzval je k pokračování práce pro JmŠS. VV JmŠS schválil vyplacení paušálních příspěvků pro členy výkonného výboru, revizní komise a webmastera v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2004. Z: Ciprys, T: 31.12.2004
U-14-2/2004VV JmŠS svolává řádnou výroční volební Konferenci JmŠS na pondělí 17.1.2005 v Boby Centru v Brně od 17,00 hodin. Z každého OŠS se Konference zúčastní 3 delegáti. OŠS oznámí jména a adresy delegátů na mailovou adresu předsedy JmŠS david.ciprys@tiscali.cz nejpozději do 10.1.2005. Pozvánka na Konferenci bude společně s jednacími materiály delegátům zaslána obratem. VV JmŠS vyzývá všechny OŠS i oddíly, aby navrhly vhodné kandidáty do výkonného výboru a revizní komise. Zastoupení v minulém VV neměly okresy Blansko a Znojmo. Z: předsedové OŠS (nahlášení delegátů), Ciprys (rozeslání materiálů) T: 10.1.2005 (delegáti) 13.1.2005 (materiály).
U-15-2/2004VV JmŠS vzal na vědomí zprávu o Valné hromadě Jihomoravského krajského sdružení ČSTV, která proběhla dne 31.5.2004 v Brně v Klubu VA na Šumavské. Za JmŠS byl přítomen D. Ciprys. Rozdělované finanční prostředky a úroveň servisu pro jednotlivé svazy zůstávají na loňské úrovni. Mezi asi stovkou sportovních odvětví registrovaných v jihomoravském ČSTV k 31.12.2003 snížily šachy počet členů z 1528 na 1495 a klesly z 16. na 17. místo.

Schůzi ukončil předseda JmŠS D. Ciprys ve 22,00 hodin.

Zapsal: David Ciprys Zápis ověřil: Jiří Látal

Přílohy zápisu:

1. Plnění rozpočtu JmŠS 2004 k 27.12.2004.

2. Návrh rozpočtu JmŠS na rok 2005.

3. Tabulka úspěšnosti mládeže.

V Brně 27.12.2004

Příspěvek byl publikován v rubrice Administrativa, Archiv a jeho autorem je David Ciprys. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.