Konkurz na vedoucího soutěže

Komise mládeže JmŠS vyhlašuje konkurz na vedoucího soutěže družstev, který bude pověřen řízením Krajského přeboru družstev mládeže a doprovodného turnaje jednotlivců.

Povinnosti vedoucího soutěže:
– příjem přihlášek do soutěže, kontrola všech náležitostí, zejména úplnosti přihlášek a správnosti všech přiložených dokladů, sjednání nápravy zjištěných nedostatků

– ve spolupráci s Komisí mládeže JmŠS operativní navržení hracího systému podle počtu přihlášených družstev a nabídek pořadatelství

– při dosavadním systému soutěže (první sraz: základní skupiny, druhý a třetí sraz švýcarský systém, kde hrají všechna družstva společně) osobní účast na druhém a třetím srazu vyplývající z nutnosti okamžitě zadávat výsledky odehraných utkání a losovat další kola, přičemž cestovní náklady na srazy se vedoucímu soutěže neproplácejí

– vydání a rozeslání úvodního zpravodaje

– kontrola správnosti a úplnosti předložených soupisek družstev a jejich následné schválení

– pravidelný příjem výsledků ihned po odehrání jednotlivých soutěžních kol (e-mail, telefon) a jejich neprodlené zveřejňování na internetových stránkách ŠSČR (databáze soutěží) a JmŠS (článek s komentářem a fotografiemi)

– bezodkladné vydávání číslovaného zpravodaje s výsledky družstev i jednotlivců po každém kole a jeho rozesílání zúčastněným družstvům (e-mail, výjimečně pošta)

– udržování kontaktu s družstvy až do uzavření soutěžního ročníku a jejich informování o změnách soupisek a o průběhu soutěže

– posuzování důvodů, které vedly k případnému porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů, zejména Soutěžního řádu, Rozpisu soutěže, dodatku rozpisu nebo vlastních pokynů a udělování pokut v souladu se Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže

– po skončení soutěže zaslání podkladů pro výpočet ELO ČR a vydání a rozeslání závěrečné zprávy s vyhodnocením soutěže a s přehledem všech udělených pokut

Požadavky:

Poněvadž se očekává, že veškerá komunikace s družstvy bude probíhat v elektronické podobě, je nutnou podmínkou pravidelný přístup k e-mailové poště. Výhodou jsou mobilní telefon a zkušenosti s řízením soutěží družstev. Dále se očekává znalost šachové legislativy (především Pravidla FIDE a Soutěžní řád ŠSČR) a výkon funkce rozhodčího na soutěžních srazech; z tohoto důvodu budou mezi uchazeči preferováni rozhodčí alespoň druhé třídy.

Ostatní podmínky:

1. Přihlásit do konkurzu se mohou jak stávající vedoucí soutěží, tak i zcela noví seriózní zájemci.

2. Komise mládeže JmŠS si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, eventuálně nevybrat žádného zájemce.

3. Odměna vedoucího bude stanovena 200,- Kč za družstvo (předpokládá se účast 15 – 20 družstev). Při neplnění stanovených povinností má Komise mládeže JmŠS právo odměnu snížit.

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2018.

Přihlášky do konkurzu jakož i případné dotazy zasílejte výhradně elektronicky na adresu mhurta@volny.cz . V přihlášce uveďte Vaše plné jméno a věk, kontaktní informace (poštovní adresa, mobil, e-mail) a dosavadní zkušenosti s řízením soutěží.

Vyhodnocení konkurzu jakož i veškeré informace o eventuálních změnách podmínek tohoto konkurzu nebo informace o prodloužení termínu uzávěrky přihlášek budou zveřejněny na oficiálních stránkách JmŠS.

V Rajhradě dne 24. 6. 2018
Miroslav Hurta, předseda Komise mládeže JmŠS

Soubor ke stažení: []